Privacyverklaring Juliette Jansen Coaching & Yoga

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in
overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerkingsverantwoordelijke

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is
Juliette Jansen Coaching & Yoga, gevestigd te Baarn, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 32132041

Verwerken persoonsgegevens
==========================

Contactgegevens

Indien u mij uw persoonlijke contactgegevens geeft, per email, telefoon of anderszins, dan geldt voor
het gebruik van deze gegevens dat ik deze gebruik enkel om met u in contact te treden en met u te
communiceren. Ik gebruik uw gegevens niet voor andere doeleinden.

Overige persoonsgegevens

Indien u een traject aan gaat met Juliette Jansen Coaching & Yoga, dan zal ik over meer
persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Ik gebruik deze persoonsgegevens enkel
in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en verzamel alleen die gegevens die ik in
dat verband nodig of nuttig acht.
Zonder uw toestemming deel ik uw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve
of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Beveiliging

Ik heb er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig bij Juliette Jansen Coaching & Yoga zijn.
  Bij de verwerking van persoonsgegevens maak ik gebruik van een of meerdere
verwerkers, zoals een internetprovider. Om de privacy te waarborgen en de technische beveiliging te
verzekeren, heb ik met verwerkers een verwerkersovereenkomst gesloten overeenkomstig de daaraan
in de AVG gestelde eisen. Uw gegevens worden niet buiten de EU verwerkt. Als
verwerkingsverantwoordelijke blijft Juliette Jansen Coaching & Yoga verantwoordelijk.
Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare
ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben.

Bewaartermijnen

Juliette Jansen Coaching & Yoga bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel
van de samenwerking.
Ik ben uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moet ik van de
Belastingdienst uw factuurgegevens 7 jaar bewaren.
Het is mogelijk dat in een overeenkomst met betrekking tot specifieke gegevens een andere
bewaartermijn is overeengekomen. Alsdan geldt deze overeengekomen bewaartermijn.

Rechten betrokkenen

Juliette Jansen Coaching & Yoga respecteert uw privacyrechten en zal er aan meewerken dat u de in de
AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie
en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken kunt u hierover
contact met mij opnemen. Mijn contactgegevens staan op de website van Juliette Jansen Coaching & Yoga

Algemene Voorwaarden Juliette Jansen Coaching & Yoga

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
- Opdrachtnemer: Juliette Jansen Coaching & Yoga, gevestigd te Baarn,
 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32132041
 gebruiker van deze Algemene Voorwaarden;
- Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer bij de Overeenkomst, veelal de wettelijk
 gezag hebbende ouder(s) of de wettelijke vertegenwoordiger van het Kind;
- Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer;
- Overeenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijke Overeenkomst tussen Opdrachtgever en
 Opdrachtnemer betreffende het verlenen van diensten door Opdrachtnemer;
- Diensten: alle door Opdrachtnemer geleverde diensten en alle daarmee verband houdende
 handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
- Kind: De minderjarige ten behoeve van wie Opdrachtgever de Overeenkomst tot het verlenen
 van diensten is aangegaan.
- Schriftelijk: schriftelijk dan wel langs elektronische weg.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van
  Opdrachtnemer, op iedere Overeenkomst tussen Partijen en alle daarmee verband houdende
  handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
2. Indien deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op een Overeenkomst tussen
  Partijen, dan zullen deze ook op toekomstige Overeenkomsten tussen Partijen van toepassing
  zijn.
3. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
  uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3. Kennismaken / informatie-uitwisseling

1. Indien Partijen niet eerder een Overeenkomst hebben gesloten dan zal in beginsel
  voorafgaand aan het sluiten van een Overeenkomst een gesprek plaatsvinden.
2. Tijdens een eerste afspraak zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever wijzen op de
  toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden en de gehanteerde prijzen en tarieven. Deze
  zijn tevens in te zien en te downloaden op www.kindercoaching.nl
3. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer voorzien van de voor de dienstverlening relevante
  informatie. Indien de dienstverlening betrekking heeft op begeleiding van een Kind jonger dan
  16 jaar, dan zal Opdrachtgever aan Opdrachtnemer mededelen wie het ouderlijk gezag heeft
  over het Kind, dan wel hoe de wettelijke vertegenwoordiging is geregeld.

Artikel 4. Overeenkomst

1. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de afspraken over de
  overeengekomen dienstverlening op schrift zijn gesteld en door Opdrachtgever voor akkoord
  zijn ondertekend.
2. In afwijking van lid 1 kan een Overeenkomst eveneens tot stand komen indien de
  mondeling gemaakte afspraken per email of anderszins langs elektronische weg aan
  Opdrachtgever zijn bevestigd en door Opdrachtgever akkoord verklaard.
3. Indien de dienstverlening betrekking heeft op begeleiding van een kind jonger dan 16 jaar, en de
  Opdrachtgever is niet de enige wettelijk gezag hebbende ouder of de wettelijke
  vertegenwoordiger van het Kind, dan geldt tevens het gestelde in lid 4, 5 en 6.
4. Alle wettelijk gezag hebbende ouders dienen schriftelijk in te stemmen met de begeleiding van
  het Kind. De gezaghebbende ouder die Opdrachtgever is, is verplicht om de andere
  gezaghebbende ouder deugdelijk te informeren over de begeleiding van het Kind en is verplicht
  om er voor zorg te dragen dat ook deze ouder zijn of haar schriftelijke toestemming verleent.
  Dit geldt tevens in geval van wijzigingen in de begeleiding.
5. Indien de andere gezaghebbende ouder niet of niet langer instemt met begeleiding van het
  Kind, dan is Opdrachtgever verplicht om Opdrachtnemer hier terstond van op de hoogte te
  stellen. In dat geval is het Opdrachtnemer niet of niet langer toegestaan om het Kind te
  begeleiden.
6. Indien Opdrachtgever niet of niet volledig aan het gestelde in lid 4 en/of 5 heeft voldaan, dan
  zijn de gevolgen hiervan voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer
  volledig vrijwaren indien Opdrachtnemer ter zake door de andere ouder wordt aangesproken.

Artikel 5. Regels rond afspraken

1. Afspraken voor een sessie en/of activiteit beginnen en eindigen op de afgesproken tijdstippen.
  Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat het Kind tijdig op afgesproken tijdstip en plaats
  aanwezig is en na afloop op de afgesproken tijd wordt opgehaald, dan wel zelfstandig vertrekt
  indien afgesproken.
2. Indien een sessie en/of activiteit niet op tijd kan beginnen omdat het Kind niet aanwezig is,
  dan betekent dit niet dat de sessie en/of activiteit voortduurt na het overeengekomen tijdstip.
  Opdrachtgever blijft alsdan het volledige tarief verschuldigd.
3. Opdrachtgever dient tijdens een sessie en/of activiteit telefonisch bereikbaar te zijn voor
  Opdrachtnemer.
4. Indien Opdrachtgever een afspraak wenst af te zeggen, bijvoorbeeld omdat het Kind
  door ziekte of anderszins verhinderd is, dan dient hij/zij hier Opdrachtnemer zo spoedig
  mogelijk van op de hoogte te stellen.
5. Indien een afspraak door Opdrachtgever wordt geannuleerd korter dan 24 uur voor
  aanvang, en er is geen aanwijsbare reden van overmacht waardoor dit eerder gemeld kon
  worden, dan is Opdrachtnemer gerechtigd om het overeengekomen tarief voor de afspraak in
  rekening te brengen aan Opdrachtgever.
6. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om een afspraak af te zeggen of te
  verzetten indien de afspraak door overmacht geen doorgang kan vinden. Hij/zij zal de Opdrachtgever
  hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Onder overmacht in dit verband wordt onder meer
  verstaan: ziekte of arbeidsongeschiktheid of noodzakelijke zorg aan een dierbare.

Artikel 6. Tarieven

1. Aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is
  verstrekt, alsmede de verwachte tijdsduur of de te besteden tijd en de geldende tarieven.
2. De geldende tarieven staan vermeld op www.kindercoaching.nl en worden op verzoek aan
  Opdrachtgever toegezonden. Bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders aangegeven.
3. Handelingen/dienstverlening waarvoor geen vast tarief geldt, zullen op basis van
  bestede tijd tegen het uurtarief aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
4. Opdrachtnemer is gerechtigd om de tarieven aan te passen. Tariefswijzigingen
  dienen minimaal 1 maand voor inwerkingtreding te worden aangekondigd.

Artikel 7. Factuur en betaling

1. Opdrachtnemer stuurt Opdrachtgever periodiek een factuur voor de overeengekomen
  dienstverlening. Opdrachtgever dient facturen binnen 14 dagen na factuurdatum aan
  Opdrachtnemer te betalen.
2. Bij gebreke van tijdige betaling is Opdrachtnemer gerechtigd de dienstverlening direct op te
  schorten.
3. Bij gebreke van tijdige betaling ontvangt Opdrachtgever een herinnering met het
  verzoek om binnen 8 dagen te betalen. Indien dan nog niet is betaald, is Opdrachtnemer
  gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten conform de wet aan
  Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 8. Vertrouwelijkheid en privacy

1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alles wat besproken is tijdens of
  in het kader van de dienstverlening. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de
  Opdrachtgever is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Voor overleg met derden in het belang van het Kind jonger dan 16 jaar, is
  toestemming vereist van de wettelijk gezag hebbende ouders en indien relevant van het Kind.
  Artikel 4 lid 3 is hierop van overeenkomstige toepassing.
3. Opdrachtnemer zal vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens van Opdrachtgever
  en het Kind, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van
  de bescherming van Persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening
  Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 9. Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in
  overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtnemer heeft een
  inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een
  duidelijk omschreven resultaat is overeengekomen.
2. Opdrachtnemer heeft een verzekering afgesloten voor bedrijfs- en
  beroepsaansprakelijkheid.
3. Opdrachtnemer is enkel aansprakelijk voor schade die het gevolg is van aan
  Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkomingen in de nakoming van verplichtingen uit
  Overeenkomst indien Opdrachtnemer ter zake in verzuim is.
4. Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten. Aansprakelijkheid voor directe
  schade is beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd vermeerderd met
  een eventueel eigen risico.
5. Indien de verzekeraar niet uitkeert, dan is aansprakelijkheid gemaximeerd tot het bedrag dat
  met de Overeenkomst is gemoeid, doch maximaal berekend over de duur van een periode van 6
  maanden.
6. Opdrachtnemer kan geen beroep doen op enige aansprakelijkheid beperkende
  bepaling, indien de schade het gevolg is van diens opzet of grove schuld.
7. Voor lichamelijke en psychische klachten raadt Juliette Jansen Coaching & Yoga u eerst aan om
  contact op te nemen met uw huisarts.

Artikel 10. Klachten en geschillen

1. Opdrachtnemer heeft een klachtenregeling vastgesteld, overeenkomstig de
  Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
2. Cliƫnten van Opdrachtnemer kunnen een beroep doen op de klachtenregeling en
  kunnen zich desgewenst gratis laten bijstaan door een klachtenfunctionaris. Indien
  de klachtenregeling is doorlopen en klager is het met de uitkomst niet eens, dan kan klager de
  klacht voorleggen aan een erkende Geschilleninstantie.
3. De klachtenregeling en informatie over de klachtenfunctionaris en de
  Geschilleninstantie zijn te vinden op de website van Opdrachtnemer; www.kindercoaching.nl.
  Een klacht moet schriftelijk worden ingediend bij Opdrachtnemer.

Artikel 11. Slotbepalingen

1. Op deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten tussen Partijen is
  Nederlands recht van toepassing.
2. Deze Algemene Voorwaarden zijn in te zien en te downloaden op de website van
  Opdrachtnemer; www.kindercoaching.nl

Klachtenprocedure Juliette Jansen Coaching & Yoga

Algemeen

1. Als kindercoach zal ik alles in het werk stellen om uw kind goed te begeleiden. Echter kan het
  voorkomen dat u toch een klacht heeft. Wanneer uw kind rechtstreeks in zijn belang is getroffen door een
  handeling van mij, kan over die handeling een klacht worden ingediend door u als ouders/verzorgers.
2. Wanneer u uw klacht met mij communiceert zal ik uiteraard mijn best doen om voor u en voor mijzelf
  tot een bevredigende oplossing te komen.
3. Omdat ik ben aangesloten bij Stichting Adiona (Beroepsorganisatie voor kindercoaches) kunt u een
  beroep doen op de klachtenfunctionaris van deze stichting.
  De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en stelt zich onpartijdig op. U kunt de situatie met haar
  bespreken en met haar de weg bepalen die u wilt inslaan in het afhandelen van uw klacht. Zij
  beoordeelt niet en geeft dus geen oordeel. Uw informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld en alleen
  met uw uitdrukkelijke toestemming onder de aandacht gebracht bij de betrokkene(n).

  Contactgegevens klachtenfunctionaris mevrouw L. de Boon

  Telefoon: 06-48445538 / Mailadres: bemiddeling@quasir.nl